BarberkirurgiBarber surgery

Bartskæreren (Barberkirurgen) var middelalderens læge, der med brændejern, igler, urter og knive kurerede alskens dårligdomme.

Den middelalderlige medicin var først og fremmest baseret på værkerne af den græske læge Galen (129-200 AD). Heri var opridset læren om de 4 elementer, der korresponderede med de 4 primære kropsvæsker, navnlig blod, slim, sort galde og gul galde. Var disse væsker i ubalance blev man syg, og man måtte derefter via kost og forskellige indgreb bringe væskerne i balance igen. Hvad mange ikke ved, er at der i middelalderen også var en avanceret kirurgi, der blandt andet er beskrevet i kirurgiske originalskrifter fra 1326 og 1363.

Warwiks bartskærere arbejder til stadighed med indsamling af viden omkring barberkirurgernes virke, og fremstiller selv rekonstruktioner af middelalderlige kirurgiske instrumenter efter de originale metoder.

Indenfor gruppens regi formidles barberkirurgi som et “åbent telt” dialog-foredrag. Et traditionelt foredrag i lejrens rammer er upraktisk. Ikke desto mindre er formidlingen typisk programsat, f.eks. under overskriften “Barberkirurgen fortæller”, med et angivet start- og sluttidspunkt, imellem hvilke alle interesserede publikummer vil kunne søge til Warwiks lejr og opleve middelalderens interessante og overraskende begreber om lægevidenskab. Her fortælles bl.a. om kirurgi og læren om de 4 kropsvæsker (Den galenske metode). På særlig forhåndshenvendelse fra arrangører kan vi derudover tilbyde at give publikum mulighed for at opleve levende lægeigler – dog uden åreladning.

Beregnet publikumstørrelse: 30-50 personer. Om nødvendigt benyttes mobilt lydanlæg (ingen installationer påkrævet).

Barberkirurgen tilbyder også traditionelle foredrag om middelaldermedicin tilpasset publikum i en foredragssal, komplet med dias-fremvisning m.m. Disse afvikles imidlertid konsekvent udenfor Warwik’s fælles regi, på selvstændig aftale og kontrakt. For yderligere informationer kan Janus og Malene kontaktes telefonisk (opkaldsnumre angivet i kolonnen til højre).The barber surgeon was the medieval counterpart to a physician (“general practitioner”). Using red-hot irons, leeches, herbs and knives he would seek to cure all kinds of ailments.

Medieval medicine was primarily based upon the works of the Greek doctor of antiquity, Aelius Galenus, most widely known as Galen (119-200 AD). His point of origin was the four elements, which corresponded to four basic bodily fluids: Blood, phlegm, black bile and yellow bile. Illness would ensue if these fluids were not properly balanced. If the balance was lost, change of diet and various other interventions were necessary to restore it.

Unknown by many, advanced surgery was far from unknown in the medieval age. This is described e.g. in original documents dated 1326 and 1363. The barber surgeons of Warwik continuously seek to improve their knowledge on the jobs and lives of their medieval counterparts. Through smithing and woodwork they produce their own replicas of medieval surgical instruments according to authentic methods.

Within the Warwik resort, barber surgery is communicated by means of an “open tent” dialogue/talk. A traditional lecture in the camp setting has proven impractical. None the less, the event is typically printed in the Fair programme, e.g. under the headline “Tales of the Barber Surgeon” with indication of a particular time interval within which interested members of the audience may come to Warwik’s camp and learn about the interesting and surprising concepts  of medieval medicine. The talk include i.a. surgery and the four bodily fluids (the Galenean method). Upon special pre-request from the organizers, the audience may also be given the opportunity to experience live leeches – although without any bloodletting.

Audience size: 30-50 persons. If necessary we will use a mobile speaker system (no installations required).

For further information, please contact Janus or Malene by phone (dial information in column to the right).